Europejski Bank Centralny – raport w zakresie cyfrowego euro/badania grup fokusowych dotyczące opinii obywateli na temat potencjalnych cech cyfrowego portfela.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś trzeci raport z postępujących prac w zakresie cyfrowego euro, a także wyniki zleconych przez EBC badań grup fokusowych dotyczące opinii obywateli na temat potencjalnych cech cyfrowego portfela.

Sprawozdanie z postępujących prac przedstawia trzeci zestaw opcji projektowania i dystrybucji zatwierdzony przez Radę Prezesów EBC, który zostałyby uwzględniony w ogólnym projekcie cyfrowego euro. W początkowej wersji cyfrowe euro byłoby dostępne dla mieszkańców strefy euro, przedsiębiorców i rządów. Obywatele strefy euro niebędący rezydentami będą również mieć dostęp pod warunkiem, że posiadają rachunek u dostawcy usług płatniczych (PSP) z siedzibą w strefie euro. W kolejnych wersjach konsumenci z wybranych państw trzecich również mogliby uzyskać dostęp w zależności od zasad dostępności, które zostaną określone w ramach prawnych dotyczących cyfrowego euro. W raporcie przewidziano również potencjalne udostępnienie funkcji wymiany waluty z innymi cyfrowymi walutami banków centralnych poza strefą euro.

Rada Prezesów EBC proponuje również dystrybucję cyfrowego euro za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD2). Cyfrowe euro mogłoby zostać udostępnione rezydentom strefy euro za pośrednictwem istniejących aplikacji bankowych lub aplikacji dostarczonej przez Eurosystem oferującej zharmonizowany punkt dostępu do podstawowych funkcji płatniczych zapewnianych przez dostawców usług płatniczych. Pośrednicy m.in. banki dystrybuujące cyfrowe euro byłyby zobowiązane do świadczenia użytkownikom końcowym zestawu obowiązkowych usług podstawowych oraz mogłyby oferować usługi dodatkowe. Mogą one obejmować płatności warunkowe lub możliwość podziału płatności między osobami na wiele stron.

W sprawozdaniu wskazano również, że projekt cyfrowego euro zostałby w razie potrzeby dostosowany, aby był zgodny z ramami prawnymi, które mają zostać przyjęte przez Parlament Europejski.

EBC opublikował dziś również wyniki zleconego badania z wykorzystaniem grup fokusowych w celu oceny opinii ludzi na temat konkretnych funkcji cyfrowego portfela. Badanie wykazało, że większość uczestników była zainteresowana wypróbowaniem niektórych z przedstawionych funkcji portfela cyfrowego. Konkretne ustalenia odnoszą się do cech konstrukcyjnych ewentualnego cyfrowego euro.

Z badania wynika, że przelewy pieniężne między osobami dostępne w całej strefie euro są uważane za podstawową funkcję portfela cyfrowego. Płatności offline, które obecnie nie są powszechnie dostępne, są uważane za przydatną funkcję w przypadku ograniczonego zasięgu sieci. Uczestnicy docenili również narzędzia do zarządzania budżetem i płatności warunkowe w tym płatności przy odbiorze i pay-per-use.

To badanie jakościowe, oparte na danych z grup fokusowych i wywiadów pogłębionych, zostało przeprowadzone we wszystkich krajach strefy euro od grudnia 2022 do stycznia 2023. Uczestnikami byli (I) ogół społeczeństwa, (II) osoby ze znajomością technologii, (III) mali i więksi kupcy i sprzedawcy detaliczni oraz (IV) osoby fizyczne z ograniczonym dostępem do usług bankowych lub Internetu.

Decyzja o cyfrowym euro ma zapaść na jesieni.

 

źródło: miragenews.com