Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i władze monetarne Singapuru – raport z wspólnych badań hurtowych wCBDC płatności transgranicznych.

Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (NYIC) i władze monetarne Singapuru (MAS) opublikowały raport z badań z wyszczególnieniem wyników wspólnego projektu „Cedar Phase II x Ubin+” (Cedar x Ubin+). W projekcie Cedar x Ubin+ zbadano czy technologię rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) można wykorzystać do poprawy wydajności transgranicznych płatności hurtowych i rozliczeń obejmujących wiele walut.

Techniczny eksperyment badawczy opierał się na poprzednich etapach badań NYIC Project Cedar i inicjatywie MAS Ubin+. Zbadano transgraniczne przypadki transakcji stosunkowo niepłynnych walut, które do rozliczenia wymagają jednej lub dwóch walut pośredniczących. Konkretnie Cedar x Ubin+ badał zdolność DLT do ustanowienia łączności między heterogenicznymi symulowanymi księgami walutowymi, zmniejszenia ryzyka rozliczenia i skrócenia czasu rozliczenia. Eksperyment przeprowadzono w środowisku testowym, a hipotetyczne płatności zostały rozliczone za pomocą symulowanych hurtowych walut cyfrowych banku centralnego.

Eksperyment Cedar x Ubin+ pokazała, że technologia DLT może pomóc w ulepszeniu transgranicznych płatności i rozliczeń wielowalutowych. Ustalenia dotyczyły trzech kluczowych problemów związanych z interoperacyjnością i autonomią sieci, rozliczeniami i szybkością:

-Interoperacyjność i autonomia: Eksperyment Cedar x Ubin + połączył różne księgi walutowe banku centralnego, zapewniając elastyczność w projektowaniu i działaniu każdej księgi odpowiedniemu bankowi centralnemu. Umożliwiło to bezpieczne wykonywanie płatności w wielu księgach bez potrzeby centralnego organu rozliczeniowego lub tworzenia wspólnej sieci centralnej.

– Rozliczenie atomowe: symulowane płatności były rozliczane atomowo, co oznacza, że ​​transakcje były rozliczane tylko wtedy, gdy wszystkie etapy łańcucha płatności międzywalutowych zostały pomyślnie wykonane. Poprawiło to pewność rozliczenia, rozwiązując istniejące problemy, takie jak ryzyko kontrahenta.

-Rozliczenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego: każdy symulowany scenariusz transakcji był w pełni rozliczy średnio w mniej niż trzydzieści sekund. Umożliwiło to powiadomienie uczestników o zrealizowaniu płatności w ciągu kilku sekund.

Projekt ujawnił nowe obszary badawcze do przyszłych eksperymentów i analiz, w tym dotyczące rentowności rozwiązania sieciowego do zarządzania wolumenami transakcji na dużą skalę z potencjalnym wzrostem płatności rozliczanych na sekundę i zaangażowaniem dodatkowych walut wspieranych przez odpowiadające im księgi banku centralnego.

Project Cedar to wieloetapowy projekt badań technicznych oceniający potencjalne zastosowania rozwiązań technologii finansowych w celu poprawy efektywności hurtowych  płatności transgranicznych. Faza I projektu Cedar wykazała, że ​​płatności hurtowe oparte na księdze DLT mogą poprawić szybkość i bezpieczeństwo transakcji transgranicznych.

Projekt Ubin+ to inicjatywa władz monetarnych Singapuru skoncentrowana na hurtowej łączności walut cyfrowych z międzynarodowymi partnerami w celu poprawy efektywności transgranicznych rozliczeń walutowych i pomyślnego połączenia z różnymi sieciami finansowymi DLT i innymi niż DLT w przyszłości. Skupia się na badaniu modeli biznesowych i struktur zarządzania dla transgranicznych rozrachunków walutowych, opracowywaniu standardów technicznych i infrastruktury dla łączności transgranicznej, interoperacyjności i rozliczeń atomowych oraz ustanawianiu wytycznych politycznych dotyczących transgranicznej łączności z infrastrukturą waluty cyfrowej.

 

źródło: mas.gov.sg