Organizacja Współpracy Międzynarodowej w zakresie CBDC planuje rozpocząć działalność w styczniu 2024 roku.

Organizacja Współpracy Międzynarodowej w zakresie CBDC (Central Bank Digital Currency Collaboration Organization – CBDCCO) planuje rozpocząć działalność w styczniu 2024 roku z główną siedzibą w Zurychu w Szwajcarii.

Początkowa struktura instytucjonalna „CBDCCO” będzie obejmować pięć głównych departamentów: Departament Zarządzania Administracyjnego, Departament Zarządzania Badaniami, Departament Obsługi Technicznej, Departament Współpracy Zewnętrznej oraz Departament Nadzoru ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Planowane jest utworzenie kilku centrów operacyjnych na różnych kontynentach.

CBDCCO ma zając miejsce powstałej w 2017 roku Grupy Fokusowej ITU-T ds. Cyfrowej Waluty (FG DFC) działającej w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), która jest specjalistyczną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przewodniczącym grupy był David Wen, współzałożyciel eCurrency. FG DFC powołała trzy grupy robocze, a mianowicie: regulacje i wpływ ekonomiczny CBDC, struktura i standardy CBDC oraz bezpieczeństwo CBDC. Grupa zakończyła swoją pracę w czerwcu 2019 roku.

 

źródło: sohu.com