Bank Centralny Turcji publikuje raport z pierwszej fazy badawczo-rozwojowej projektu cyfrowej liry.

Bank Centralny Turcji opublikował raport z pierwszej fazy badawczo-rozwojowej projektu cyfrowej liry.
W pierwszej fazie przeprowadzono wstępne testy aplikacji, zmierzono wydajność systemu oraz skupiono się na odbiorze przez użytkowników. Zdecydowano się na wykorzystanie technologii rozproszonego rejestru (DLT), aby wykorzystać możliwości oferowane przez nowe technologie.

Projekt cyfrowej liry tureckiej ma na celu zapewnienie nieprzerwanego dostępu do pieniędzy i płatności w przypadku jakiejkolwiek katastrofy. Bank Centralny Turcji projektuje różne sposoby wykorzystania CBDC – zarówno online, jak i offline. W związku z tym przewiduje się, że w przypadku ewentualnych klęsk żywiołowych zostanie ułatwiony nieprzerwany obieg pieniędzy.

Wraz z systemem testowym CBDC – przygotowano i zintegrowano prototypowy model tożsamości cyfrowej, który ma umożliwić: identyfikacje tożsamości, potwierdzić kwalifikacje (np. poprzez cyfrowe świadectwo ukończenia szkoły) oraz zakładanie konta/logowanie do stron www – z możliwością zdecydowania wyboru udostępnianych informacji z tożsamości cyfrowej poszczególnym podmiotom.

Zgodnie z badaniem proof of concept stwierdzono, że system CBDC można zintegrować z rozproszonymi systemami aktywów cyfrowych, uzyskano jednocześnie wnioski, że metody integracji mogą tworzyć nowe zależności.

Ogłoszono, że działania badawczo-rozwojowe będą kontynuowane w kolejnych fazach, w których Bank Centralny Turcji ma skupić się na płatnościach warunkowych za pomocą inteligentnych kontraktów, płatnościach offline oraz aspektach prawnych i ekonomicznych.